. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است که
فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

در نوشتن با قلم و رقص قلم بر صفحه ی سفید کاغذ
چیزی هست که در دکمه های کیبورد وتایپ حروف نیست
مدتی است دکمه ها امانم را بریده اند
دلم هوای خط خطی کردن دارد. . .

آخرین مطالب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

آدم است دیگر

آدم است دیگر گاهی دلش می گیرد

گاهی نمیخواهد یزی بگوید

گاهی نمیخواهد چیزی بنویسد

گاهی مشغله دارد

گاهی مریض میشود

گاهی هم حس ندارد وبلاگ به روز کند...

                                                       همین